متن

۱۹ تیر ۱۴۰۲

چرا اسپرایت نوشته ی من در صفحه درهم برهم میشود