فاطمه

فاطمه

۲۰ شهریور ۱۴۰۲

0 پاسخ

ظاهر شدن پرسش و پاسخ

۲۰ شهریور ۱۴۰۲

در بازی ماز برای عبور از هر مسیری پرسشی مطرح و عابر باید آن پرسش را جواب تا بتواند گذر کند با کدام کدها این عملیات انجام شود