حرکت

۰۴ تیر ۱۴۰۲

چی کار کنم که حرکت شخصیت هایم به طور تصادفی توی یک منطقه ی خاصی از پس زمینه اتفاق بیفتد