ارور عجیب

۱۰ تیر ۱۴۰۲

من وقتی این قطعه کد رو وارد می کنم
import pygame

pygame.init()

pygame.display.set_mode((800,600))

این ارور رو می گیرم

Traceback (most recent call last):
File “g:\Alireza\program\BeCode\High\test2.py”, line 1, in
import pygame
File “C:\Users\alire\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages\pygame\__init__.py”, line 291, in
import pygame.pkgdata
File “C:\Users\alire\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages\pygame\pkgdata.py”, line 25, in
from pkg_resources import resource_stream, resource_exists
File “C:\Users\alire\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages\pkg_resources\__init__.py”, line 28, in
import pkgutil
File “C:\Users\alire\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\pkgutil.py”, line 184, in
iter_importer_modules.register(
File “C:\Users\alire\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\functools.py”, line 892, in register
if _is_union_type(cls):
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File “C:\Users\alire\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\functools.py”, line 842, in _is_union_type
from typing import get_origin, Union
File “C:\Users\alire\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\typing.py”, line 3199
defread(self, n: int = -1) -> AnyStr:
^^^^^^^
SyntaxError: invalid syntax

کسی می دونه چرا ؟