جدول قیمت دوره‌های آنلاین نابغه ساز

دوره آنلاین ترم ۳

هزینه ثبت نام با تخفیف: ۷۶۰ هزار تومان


ظرفیت کلاس: ۶ نفر

مدت زمان دوره: ۱۲ ساعت

پشتیبانی دائمی (در انجمن پرسش و پاسخ بی کد)

به اشتراک گذاری و دیده شدن پروژه ها در بی کد

تحویل فیلم ضبط شده کلاس (در صورت غیبت)

درآمد زایی با معرفی دوستان
ثبت نام می‌کنم

دوره آنلاین ترم دو

هزینه ثبت نام : ۲۹۸ هزار تومان


ظرفیت کلاس: ۶ نفر

مدت زمان دوره: ۱۲ ساعت

پشتیبانی دائمی (در انجمن پرسش و پاسخ بی کد)

به اشتراک گذاری و دیده شدن پروژه ها در بی کد

تحویل فیلم ضبط شده کلاس (در صورت غیبت)

درآمد زایی با معرفی دوستان
ثبت نام می‌کنم

دوره آنلاین ترم یک

هزینه ثبت نام با تخفیف : ۲۹۸هزار تومان


ظرفیت کلاس: ۶ نفر

مدت زمان دوره: ۱۲ ساعت

پشتیبانی دائمی (در انجمن پرسش و پاسخ بی کد)

به اشتراک گذاری و دیده شدن پروژه ها در بی کد

تحویل فیلم ضبط شده کلاس (در صورت غیبت)

درآمد زایی با معرفی دوستان

 

ثبت نام می‌کنم

نظرات والدین و دانش آموزان درباره نابغه ساز