کودک ایرانی، مهارت جهانی
کودک ایرانی، مهارت جهانی

کارگاه استعدادیابی “برنامه‌نویسی” کودکان و نوجوانان